Workshoppar & utbildning logo E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB

Alla utbildningar bygger på att deltagarna är aktiva och bidrar med sina kunskaper och erfarenheter. För hög kvalitet rekommenderas max 25 deltagare per grupp och max 10 deltagare på de digitala utbildningarna. Här nedan följer några förslag på utbildningsområden.

 • Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder, att uppfylla lagens krav
 • Agenda 2030 och social hållbarhet, hur kan vi integrera arbetet i det vi redan gör?
 • Hur skapar vi en inkluderande arbetsplats?
 • Jämställdhet och mångfald, en fråga om lönsamhet?
 • Diversifiering och inkludering
 • Jämställdhetsintegrering, från teori till praktik
 • Definitioner av begrepp, att skapa en gemensam kunskapsgrund
 • Varför, hur och vad?
 • Fakta och forskning
 • Omedvetna och medvetna fördomar=hinder för förändring?
 • Att gå från ord till handling, verktyg och metoder
 • 10 Fallgropar i jämställdhets- och mångfaldsarbetet
 • Efter #metoo – härskartekniker och att motverka kränkande särbehandling, mobbning och sextrakasserier
 • Lönediskriminering och kartläggning
 • Ledarskap och genus – en tvådagars workshop i samarbete med Sandahl Partners AB

Konsulting

E(uro)QUALITY JÄMSTÄLLDHETSKONSULT AB har lång erfarenhet av att stötta organisationer och företag i sitt utvecklings- och förbättringsarbete. Konsultrollen innebär att utifrån kundens specifika behov ge kvalificerade råd, fungera som bollplank eller på annat sätt ge stöd i den pågående processen. Stödet kan handla om att genom nulägesanalyser eller kartläggningar identifiera förbättringsområden och ta fram mätbara mål, stötta implementering av målen och hjälpa till med utvärdering av arbetet.

 • Strategier och vägledning för jämställdhet och diversifiering
 • Värdegrund och policyarbete till exempel Agenda 2030
 • Affärsstrategiska frågor som till exempel hur social hållbarhet, jämställdhet och mångfald kan integreras i kund- affärs- och verksamhetsutveckling
 • Genomgång av diskrimineringslagen och aktiva åtgärder
 • Nulägesanalys och kartläggning
 • Utarbetande av enkäter, riktlinjer och checklistor
 • Nyckeltal, indikatorer för social hållbarhet, jämställdhet, diversifiering och inkluderande arbetsplats
 • Lönekartläggning
 • Kvalitetssäkring av processer till exempel rekryteringsprocessen. Genomgång av annonsen, kravprofil med mera
 • Coachning av chefer, medarbetare, nyckelpersoner
 • Stöd för till exempel jämställdhetsintegrering

Varför?

 

Det finns idag många skäl att arbeta för att skapa social hållbarhet.

För det första handlar det om ett samhällsperspektiv där demokrati, samhällsansvar, rättvisa, lag och avtal är i fokus.

Det andra perspektivet handlar om affärs-, kundnytta, ekonomi och lönsamhet. Det finns många rapporter och forskning som visar att diversifierade grupper har större möjligheter att skapa ett bra resultat, både ekonomiskt och prestationsmässigt, jämfört med homogena grupper.

Det tredje perspektivet handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, erbjuda en god arbetsmiljö och stärka sitt varumärke.

 1. Samhällsperspektiv
 2. Ekonomi och lönsamhet
 3. Attraktiv arbetsgivare/ starkt varumärke

För att lyckas i arbetet och för att skapa förutsättningar för hållbarhet krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete.

Hur?

Jämställdhet, mångfald och inkludering är ett utvecklingsarbete som kräver ledning och styrning. För att nå ett gott resultat krävs:

1. Förankring och att ledningen aktivt stöttar processen
2. Kunskaper och medvetenhet
3. Kartläggning, analys och mätbara mål
4. Implementering och integrering av åtgärder
5. Uppföljning av indikatorer och utvärdering