Mångfaldsquiz. Testa dina kunskaper

15 frågor om mångfald och inkludering. Svaren bygger på statistik från SCB, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Medlingsinstitutet, UHÄ och Albright.

1. Hur många procent av Sveriges befolkning uppger sig vara homo- eller bisexuella?

 
 
 
 

2. Hur många procent av Sveriges invånare är födda utanför Sverige?

 
 
 
 

3. Hur många procent av Sveriges befolkning är över 65 år?

 
 
 
 

4. Vilket år trädde lagen om partnerskap i kraft?

 
 
 
 

5. Hur många procent av egenföretagarna i Sverige har annan bakgrund än svensk?

 
 
 
 

6. Vilket år tog Socialstyrelsen bort sjukdomsklassifikationen på homosexualitet?

 
 
 
 

7. Hur många procent av de studerande på universitet och högskolor har annan bakgrund än svensk?

 
 
 
 

8. Hur många procent av befolkningen uppsöker sjukvården för att de lider av psykisk ohälsa?

 
 
 
 

9. Hur stor andel av befolkningen har en självskattad funktionsnedsättning?

 
 
 
 

10. Vilket år blev äktenskapsbalken könsneutral?

 
 
 
 

11. Hur många procent av Sveriges totala antal chefer inom näringslivet har annan bakgrund än svensk?

 
 
 
 

12. Hur många procent i åldern 46-55 år ansåg att de utsatts för åldersdiskriminering?

 
 
 
 

13. Vilket år tilläts homosexuella par att adoptera barn?

 
 
 
 

14. Hur många procent av Sveriges totala antal chefer inom kommunerna har annan bakgrund än svensk?

 
 
 
 

15. Hur många människor har nedsatt hörsel/hör dåligt

 
 
 
 

Question 1 of 15