Ordlista och förklaringar (SAOL, Nationalencyklopedin samt lagar)

Diskriminering

Särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika. Diskriminering innebär att en person missgynnas på grund av till exempel sitt kön, ålder, etniska tillhörighet eller någon av de grunder som Diskrimineringslagen tar upp.

Etnisk tillhörighet

En grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung.

Feminism

Innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. Rörelse för kvinnors jämställdhet med mäns. En medvetenhet om systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män som grupper i samhället samt en strävan efter förändring mot att kvinnor och män får lika villkor.

Funktionsnedsättning

Begränsning av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga.

Genus

Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.

Genusforskning

Genusvetenskap, forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där begreppet genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, strukturerar problem och inriktning.

Genusordning

De maktrelationer mellan kvinnor och män som kan beskrivas utifrån tre delar; mannen som norm, isär hållandet av könen samt männens överordning och kvinnors underordning. En struktur som anses universell.

HLBT

Förkortning för homosexuella, lesbiska, bisexuella och transpersoner.

Homosocialitet

Innebär att (män/kvinnor) identifierar sig med, och orienterar sig mot andra som liknar en själv. Oftast avses män.

Intersektionalitet

Ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan grunder som kön, etnicitet, sexualitet, funktionshinder, ålder och klass.

Jämlikhet

Jämlikhet tar sikte på att skapa rättvisa mellan grupper och individer i samhället. Utgångspunkten är alla människors lika värde oavsett tex kön, hudfärg, religion.

Jämställdhet

Ett mål, en vision vilken innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Ett tillstånd som kan anses råda antingen när män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter eller först när män och kvinnor har samma ställning och inflytande. Det jämställdhetspolitiska målet i Sverige definieras som att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv”. Kön = på engelska sex, biologiskt kön.

Könsidentitet

En individs självidentifierade kön, en persons subjektiva upplevelse av att tillhöra ett kön.

Likabehandling

Juridisk term; vilken innebär en likartad behandling som motsats till diskriminering.

Mångfald

Olikhet, skillnad, olika slag, mängd av enheter.

Norm

Handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat.

Normkritik

Synliggörande av normer och maktstrukturer. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.

Sexuell läggning

Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.