Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings- och kvalitetsarbete som kan leda till ökad lönsamhet! Men det handlar också om demokrati, rättvisa och att följa lagar och avtal!

Företag och organisationer som lyckas skapa ett inkluderande arbetsklimat som präglas av öppenhet och ömsesidig respekt och där individers olika kunskaper och erfarenheter uppskattas, värdesätts och tas tillvara har stora chanser att bli framgångsrika.

Varumärke

Arbete med jämställdhet och mångfald bidrar till att skapa ett starkt varumärke utifrån en värdegrund som både medarbetare och kunder kan känna sig stolta över.

Affärsnytta

Affärs nytta innebär att se att arbete med jämställdhet och mångfald kan utveckla såväl verksamheter, produkter, tjänster som marknader.

Attraktiv arbetsgivare

En attraktiv arbetsgivare diskriminerar inte, tar till vara individers olika kunskaper och erfarenheter och ger alla möjligheter till utveckling. Det handlar om att rekrytera men också om att behålla kompetenta medarbetare.

Att arbeta med jämställdhet och mångfald är att arbeta med förändrade beteenden, ett arbete som kräver uthållighet utöver det vanliga. Attityder, värderingar och invanda könsmönster kan utgöra hinder och kunskaper, insikter och ökad medvetenhet är därför en central del i förändringsarbetet, liksom att finna metoder för genomförandet. Att kvalitetssäkra processe blir ett viktigt redskap för att säkerställa likabehandling och eliminera diskriminering. Ett första steg för att nå resultat är ledningens strategiska beslut om och att vilja förändra. Drivkraften måste komma inifrån organisationen och bygga på ett verkligt behov av förbättring och förändring och det måste finnas en tydlig koppling till mätbara mål, det räcker därför inte med en vision och övergripande mål. Organisationen måste gå från ord til handling.